بهترین اثر انتقادی از صوفیان در دوره صفوی

جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷
گزارش رسول جعفریان از کتاب علم الهدی در رد صوفیه (با ویرایش جزئی توسط مدیران سایت ابن عربی)
دانلود