سلسله سازی شاخه ای از منحرفین صوفیه و انتساب علمای شیعه از جمله امام خمینی و آیت الله بهجت به فرقه های صوفیه