دانلود کتاب عارف و صوفی چه می گویند؟(آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

دانلود فایل کتابi

مولف محترم در ادامه به هشت دلیل پیشرفت تصوف در اسلام اشاره می کند و به طور جداگانه نظریات و اعتقادات صوفیه را تحت عناوین ، شریعت ، سماع ، عشق مجازی ، مذاهب و ادیان غیر اسلامی ، تفسیر قرآن و حدیث ، ولایت و طبقات اولیاء ، طریقت ، فنا و توحید نقل می نماید . نویسنده در این بخش با آوردن استشهادات متعدد از سخنان بزرگان صوفیه ، صحت انتساب تظریاتی را که به آنها نسبت می دهد ، اثبات می کند و هدفش در این بخش تنها نقل نظریات آنها با مستندات صحیح است .
مرحوم مولف در بخش دوم کتاب (به هدف اصلی که تحقیق درباره وحدت وجود و موجود است ) تحت سه فصل به بررسی ادله سه گانه قائلین به وحدت وجود یعنی مکاشفه ، برهان ، قرآن و حدیث می پردازد .
در فصل اول به بررسی حجیت مکاشفه و سخنان عرفا درباره آن و نقل چند مکاشفه از بزرگان صوفیه همچون لاهیجی و ابن عربی و نقد آنها همت گمارده است .
در فصل دوم به بررسی براهین اقامه شده بر اصالت وجود و مجعولیت آن و اشتراک معنوی وجود و ادله وحدت وجود و وحدت موجود پرداخته است . ایشان هشت دلیل بر اصالت وجود را نقل می کند و هر کدام را جداگانه نقد می نماید و سپس اصالت ماهیت را مستدلا بیان می دارد و قائل به آن می شود . نویسنده محترم در ادامه مباحث
خود پنج دلیل هم بر مجعولیت وجود می آورد و آنها را فارغ از اشکال اصلی آن که قول به اصالت وجود است ، نقد می کند لازم به ذکر است مساله سنخیت یکی از همین دلائل پنجگانه است كه مورد نقد قرار گرفته است.
نگارنده ادله اشتراک معنوی وجود را نقل می کند و علاوه بر نقد آنها اینگونه می نویسد :«اشتراک دو موجود مجرد در اصل موجودیت و واقعیت غیر از اشتراک در سنخ موجودیت و واقعیت است و از همین رو قول به اشتراک معنوی مستلزم قول به وحدت وجود نیست».
تحقیق در ادله پنجگانه وحدت وجود و نقد هر یک (فارغ از قول به اصالت ماهیت) و نيز ادله چهارگانه وحدت موجود و رد هر یک بطور جداگانه در خاتمه این فصل آمده است.
و بالاخره در فصل سوم بعد از ذکر مقدماتی از قبیل سیر فکری مولف ، نظر فقها درباره دعاوی صوفیه ، و تذکراتی پیرامون نحوه استفاده مطلب از قرآن و حدیث و بحثی شیوا درباره توحید فطری ، به بیان مهم ترین ادله قائلین وحدت موجود از قرآن و حدیث و نقد آنها ، پرداخته شده است .
از خصوصیات این نوشتار این است که نویسنده گرانقدر برخی از مصطلحات عرفا و صوفیه را که مشتمل بر حدود صد اصطلاح است در ابتدا کتاب توضیح می دهد زیرا مطالعه و تحقیق در مورد هر ملت و آیینی متوقف بر آشنایی با اصطلاحات و کلمات آنهاست. ومن الله التوفیق و علیه التکلان.

منبع:valyasr.com