توصیه های آیت الله العظمی وحید خراسانی در دیدار جمعی از گروه کلام و ادیان حوزه

توصیه های آیت الله العظمی وحید خراسانی در دیدار جمعی از گروه کلام و ادیان حوزه