ارزش ادراکات از نظر ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمتألهین

چکیده : آن‌چه در این نوشتار در پی پژوهش آن هستیم، بررسی آرای سه فیلسوف بزرگ اسلامی در باب ارزش ادراکات است. ابن‌سینا، شیخ اشراق و صدرالمتألهین، هر کدام در…

رویکردهای فلاسفه اسلامی به نفس و دلالت های تربیتی آن (ابن سینا، شیخ اشراق و ملا صدرا)

چکیده : شناخت انسان و آگاهی از ویژگی‌های او،منبع استخراج و تدوین اهداف تربیتی است و راهبردهای علمی،فلسفی،دینی و عرفانی از جمله اساسی‌ترین وسایل شناخت انسان‌ محسوب می‌شوند.ازاین‌رو،در این مقاله…

بررسی تحلیلی مسأله تجرد نفس نزد سه فیلسوف بزرگ مسلمان

چکیده : پی بردن به حقیقت نفس و درک ناشناخته‌های آن، همواره از دغدغه‌های فیلسوفان مسلمان بوده است. از میان صفات نفس ویژگی تجرد یکی از مهمترین آنهاست چرا که…

بررسی مسأله بقای نفس و معاد نزد سه فیلسوف مسلمان ابن سینا، شیخ اشراق، ملاصدرا

چکیده : آنچه نفس، این موجود بی‌همتای الهی را از دیگر موجودات متمایز می‌‌سازد، صفت بقا و جاودانگی آن است. مقاله حاضر سعی دارد مسأله بقای نفس را از دیدگاه…

تأملی کوتاه در مقایسه هستی شناسی ابن سینا و شیخ اشراق

مقدمه: اگر فلسفه‌ را‌ به‌ بخش کلی هـستی‌شناسی،معرفت‌شناسی و انـسان‌شناسی تـقسیم کنیم معروف‌ترین و مهم‌ترین بخش فلسفه همان هستی‌شناسی خواهد‌ بود و امور عامه فلسفه که کلید فـهم تمامی مباحث…

تشکیک ماهوی از نگاه مکتب مشاء ، اشراق و حکمت متعالیه

چکیده : به نظر حکمای اشراقی، شدت وضعف، کمال ونقص و زیادت ونقصانی که در افراد برخی از ماهیات مشاهده می‌شود، مستلزم تشکیک در ماهیات است. نظر آنها بیشتر معطوف…

مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن سینا و سهروردی

چکیده : در تاریخ فلسفه اسلامی فارابی و ابن سینا ر ا مبدع بحث تمایز وجود از ماهیت‌ دانسته‌اند.در فلسفه این دو فیلسوف تمایز وجود و ماهیت به عنوان مبنایی…

‌ ‌‌‌تـفاوت‌ نقد سهرودى و سيد عبد الأعلى سبزوارى بر اصالت وجود صدرايى

چـكيده (نظريه اصالت وجود كه عمود مركزى حكمت متعاليه به شمار مى‌رود،تحولى‌ شگرف در فلسفه اسلامى ايجـاد كرد و به سرعت به عنوان نظريه غالب در‌ انديشه حكما پذيرفته شد‌.در‌…

تقسیم بندی معقولات یا مفاهیم کلی و اوصاف آن ها نزد فیلسوفان مسلمان

مقدمه معرفت یا شناخت از مسائل مهم و قابل تأمّل برای‌ فلاسفه‌ بوده‌ است. ایـن مـسأله از دوره یـونان باستان مورد توجه متفکران و فیلسوفان بوده و تا‌ کنون نیز…