معرفی صوفی+سید محمدشریعت قمی ملقب به همتعلی شیخ صوفیان گنابادی

یکی دیگر از عالم نمایان که متاسفانه در کسوت روحانیت به طریق صوفیان قدم نهاد شخصی است به نام سید محمدشریعت قمی ملقب به همتعلی شیخ صوفیان گنابادی. در تاریخ هفتم…

معرفی صوفی+درویش حاجی بحر علی شاه ثانی طهرانی

بحرعلیشاه ثانی طهرانی قطب خاکساریه که متاسفانه در کسوت روحانیت مشاهده می شود   و چنانکه در این تصویر خواهیم دید سلسله وی را چنین بیان کرده اند

آقای حجت هاشمی خراسانی بر سر مزار یکی از مشایخ بزرگ فرقه خاکساریه ضرغامعلیشاه بجنوردی

خطر صوفیه چنانکه در کتب و مقالات گوناگونی که در این زمینه در این سایت جمع آوری و ارائه شده است، بر کسی پوشیده نیست اما مع الاسف حضور برخی…