توصیه ها

که گفت آنچه در جـامعه‌ی مـا فراوان است، واعظ است؟ از‌ قضا‌ آنـچه‌ کـم است، واعـظ اسـت و کـم‌تر از آن،‌ واعظ‌ متّعظ. و آنـچه عامّه‌ی مردم همواره بدان نیازمندند،…

سیر تدوین الحیاة

چکیده : ‌ ‌‌‌الحـیاة؛‌ دایرة المعارفی اسلامی، که برای انسان معاصر دریچه‌ای به گنجینه‌های علم و معرفت‌ گـشوده‌ اسـت،‌ تـا مسائل و نیازها و راهکارهای زندگی نوین خود را از…