دانلود کتاب مواد مخدر و رؤیای عارفانه

دانلود کتاب مواد مخدر و رؤیای عارفانه

دانلود فایل کتاب از سایت http://www.ssaberi.com

… به هر ترتیب پرداختن به چگونگی نیل به معنویت از مهمترین مباحث تاریخ عرفان و مکاتب می باشد که به این طریق می توان آگاهی لازم از اندیشه های رواج یافته در پس برخی از آنها را کسب نمود و بدین جهت نوشته ی پیش رو در صدد تبیین چیستی و چگونگی اثرگذاری مواد مخدر در عرفان های مخدرگونه ی پرورش یافته در عالم اسلام خواهد بود تا شاید به این ترتیب افراد جامعه در هنگام شنیدن تبلیغات این سبک از عرفان ها با تأمل بیشتری به آنها نگریسته و با عواقب حاصل از آن آشنا شوند.