روایت آیت الله سیدان از اطلاق اسماء الحسنی برای خداوند

روایت آیت الله سیدان از اطلاق اسماء الحسنی برای خداوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت الله سید جعفر سیدان، با بیان این که آیات و روایات زیادی در قرآن همچون آیه ۱۸۰ سوره مبارکه اعراف و آیه ۸ سوره طه به اسماء و صفات الهی پرداخته است، گفت: اسماء الحسنی گاهی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق و گاهی  نیزدر ارتباط با فعلِ مربوط به ذات مقدس پروردگار عنوان می شود.  

وی با بیان این که اسماء ذات مقدس حضرت حق، هیچگونه مدارج و مراتب مختلف ندارد بلکه مقصود از حسنی که به صورت افضل تفضیل معنا می شود، غایت کمال است، تصریح کرد: ذات مقدس حضرت حق مراتب ندارد و حقیقت واحده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان با بیان این که به آنچیزی افضل و غیرافضل گفته می شود که در یک حقیقت مشترک بوده و در آن حقیقت مشترک نیز مراتب داشته باشند، خاطر نشان کرد: اینجا می دانید هیچ چیز در زمینه حضرت حق قابل قیاس نیست و حسنی که در اینجا به کار رفته به معنای غایت حسن و غایت کمال است والاّ هیچ گونه قیاس و مرتبه نسبت به ذات حضرت حق درنظر نیست.

آیت الله سیدان با بیان این که اسماء الحسنی مختص به ذات مقدس حضرت حق است و هیچگونه افضل و تفضیل در آن راه ندارد بلکه غایت حسن است، عنوان کرد: اگر چنانچه دو شیء در حقیقت خاص مشترک باشند و برای برخی نسبت به برخی دیگر فضلی باشد افضل معنا می شود اما در عرض ذات مقدس حضرت حق هیچ مرتبه ای در این بعد و وسع وجود و راه ندارند.

وی ادامه داد: وقتی گفته می شود اسمی احسن و از اسماء حسنی است یعنی غایت آن اسم برای حضرت حق مدنظر می باشد و در حقیقت اطلاق این عبارت برای خداوند، همان تبیین غایت حسن و کمال برای پروردگار متعال است چراکه خداوند در علم، حیات و هر مساله دیگر ترتیب و مراتب ندارد و غایت و تمام و کمال هرچیز از آن خداوند متعال است که نهایتی نیز برای آن نیست و این بی نهایت در انحصار خداوند است.