انسان در عالم اظله و ارواح: بررسی آراء دانشمندان قرن ۱۴ و ۱۵