پاسخ به پرسشی درباره صرف وجوه شرعیه در تامین نیازهای آسیب دیدگان زلزله غرب ایران