تصویر تصدیق اجتهاد مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از سوی میرزای نائینی