تصویر تصدیق اجتهاد مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از سوی میرزای نائینی

تصویر تصدیق اجتهاد مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از سوی میرزای نائینی

 

کتاب میرزای اصفهانی،ص۱۸ و احیاگر حوزه خراسان،ص۸۱۱