پیش بینی عارف کبیر مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از تاریخ درگذشت خود

پیش بینی عارف کبیر مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از تاریخ درگذشت خود

دستخط پیش بینی عارف کبیر مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی از تاریخ درگذشت خود

تصویر این دستخط در کتاب های مکتب تفکیک(ص،۲۳۹)و احیاگر حوزه ی خراسان(ص،۸۱۵) موجود می باشد.