نقد و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی(جلسه دوم)

نقد و بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی(جلسه ی دوم) مناظره کنندگان: حجج اسلام دکتر محمدتقی سبحانی و دکتر حمید پارسانیا دبیر علمی: دکتر ابراهیم علیپور