رویکردهای فلاسفه اسلامی به نفس و دلالت های تربیتی آن (ابن سینا، شیخ اشراق و ملا صدرا)

چکیده : شناخت انسان و آگاهی از ویژگی‌های او،منبع استخراج و تدوین اهداف تربیتی است و راهبردهای علمی،فلسفی،دینی و عرفانی از جمله اساسی‌ترین وسایل شناخت انسان‌ محسوب می‌شوند.ازاین‌رو،در این مقاله…

تأملی کوتاه در مقایسه هستی شناسی ابن سینا و شیخ اشراق

مقدمه: اگر فلسفه‌ را‌ به‌ بخش کلی هـستی‌شناسی،معرفت‌شناسی و انـسان‌شناسی تـقسیم کنیم معروف‌ترین و مهم‌ترین بخش فلسفه همان هستی‌شناسی خواهد‌ بود و امور عامه فلسفه که کلید فـهم تمامی مباحث…

‌ ‌‌‌تـفاوت‌ نقد سهرودى و سيد عبد الأعلى سبزوارى بر اصالت وجود صدرايى

چـكيده (نظريه اصالت وجود كه عمود مركزى حكمت متعاليه به شمار مى‌رود،تحولى‌ شگرف در فلسفه اسلامى ايجـاد كرد و به سرعت به عنوان نظريه غالب در‌ انديشه حكما پذيرفته شد‌.در‌…