مکاشفه ای از جدّ رهبر معظم انقلاب(آیت الله سید هاشم نجف آبادی میردامادی)در ارتباط با میرزا مهدی اصفهانی

گروه دین مشرق – آیت الله میرزا محمد مهدی غروی اصفهانی یکی از چهره های اثر گذار در جوامع علمی شیعه در عصر ماست. او در حدود بیست و پنج…