استاد محمد تقی شریعتی مزینانی(رحمت الله علیه)

زندگی‌نامهٔ محمدتقی شریعتی به قلم خودش بنام خدای تعالی نام این بنده محمدتقی نام خانوادگیم مزینانی شهرت شریعتی است. پدرم مرحوم شیخ محمود جدّم مرحوم آخوند ملاقربانعلی از شاگردان برجستهٔ…