ارتباط علم پیشین و اختیار عباد در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی/نویسنده: عباس شاه‌منصوری

ارتباط علم پیشین و اختیار عباد در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی          عباس شاه‌منصوری منبع: مجله سفینه.شماره۵۳ چکیده: ارتباط میان علم پیشین الهی با حریّت بندگان، موضوعی است که…